Politica de confidențialitate

Acasă
Politica de confidențialitate

Politica privind protecția datelor cu caracter personal

Protecţia datelor cu caracter personal reprezintă unul dintre angajamentele fundamentale  asumate în cadrul Societăţii Civile de Avocaţi Piperea și Asociații (denumită în continuare P&AsauSocietatea).

Prezenta Politică privind protecţia datelor cu caracter personal (denumită în continuare Politica) definește modalitatea în care Societatea Civilă Profesională Piperea şi Asociații, cu sediul în Splaiul Unirii nr. 223, etajul 3, Sector 3, Bucureşti, România, în calitate de operator de date, vă prelucrează datele cu caracter personal, condiţiile în care le poate divulga altora, modul în care le stochează în condiţii de siguranţă, care sunt drepturile dumneavoastră în calitate de persoane vizate şi modul în care puteţi să vă exercitaţi aceste drepturi.

În prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, P&A acţionează în concordanță cu respectarea legislaţiei europene şi naţionale în materia protecţiei datelor cu caracter personal, inclusiv a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE.

Scopurile, temeiurile de prelucrare și categoriile de date cu caracter personal

1. În cazul în care sunteţi un client sau potenţial client persoană fizică, P&A prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal relevante (numele, datele de contact, datele privind calitatea dumneavoastră în procedurile judiciare şi orice alte date cu caracter personal pe care le comunicați în mod direct), în scopul pregătirii și furnizării serviciilor solicitate și comunicării cu dumneavoastră.

Temeiul legal al prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal este reprezentat de necesitatea executării contractului încheiat cu P&A, respectiv necesitatea efectuării unor demersuri în vederea încheierii unui contract în urma solicitării dumneavoastră.

Totodată, P&A are obligaţia de a respecta obligaţiile impuse prin normele legale ce reglementează profesia de avocat, precum şi alte obligaţii legale (de exemplu, obligaţia de raportare către autorităţile fiscale, obligaţiile în materie financiar contabilă, obligaţiile în materia combaterii spălării banilor şi finanţării actelor de terorism).
În acest caz, temeiul legal al prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal este reprezentat de necesitatea îndeplinirii unei obligaţii legale.

2. În cazul în care sunteți un reprezentant legal, împuternicit sau persoană de contact pentru un actual sau potenţial client entitate juridică, P&A prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal relevante (numele, datele de contact, poziţie sau funcţie deţinută în cadrul clientului entitate juridică în numele sau pentru care acţionaţi, şi orice alte date cu caracter personal pe care le comunicați în mod direct) cu ocazia prestării serviciilor, în scopul iniţierii sau executării contractului de asistenţă şi reprezentare juridică  încheiat cu entitatea persoană juridică pentru care sau în numele căreia acţionaţi.

Temeiul legal al prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, în acest caz, este interesul nostru legitim de a iniţia sau desfăşura relaţiile contractuale cu clienţii noştri entităţi juridice.

De asemenea, P&A trebuie să respecte obligaţiile impuse  prin normele legale ce reglementează profesia de avocat, precum şi alte obligaţii legale (de exemplu, obligaţiile în materie financiar contabilă, obligaţiile în materia combaterii spălării banilor şi finanţării actelor de terorism).
Temeiul legal al prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal este reprezentat de necesitatea îndeplinirii unei obligaţii legale.

3. În cazul în care sunteţi un candidat pentru ocuparea unuia dintre posturile disponibile în cadrul P&A sau pentru efectuarea unui stagiu de practică în cadrul societăţii noastre de avocaţi, vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal (numele, datele de contact, datele privind pregătirea profesională, datele privind experienţa profesională şi orice alte date din CV-ul dumneavoastră) în vederea desfășurării procesului de recrutare, pentru a evalua candidatura dumneavoastră.

În acest caz, temeiul legal al prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal este reprezentat de interesul legitim de a ocupa funcțiile disponibile din cadrul P&A și de inițierea relației contractuale de colaborare cu dumneavoastră.

4. Din motive de securitate, atunci când vizitați sediului P&A, vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal (numele și alte date cu caracter personal care ne pot fi furnizate de dumneavoastră în mod direct) în scopul protejării spaţiului în care ne desfăşurăm activitatea, personalului și activelor societății.

În acest caz, temeiul legal al prelucrării este interesul nostru legitim de a proteja sediul, activele și personalul societății.

5. În calitate de vizitator al paginilor noastre de internet, www.piperea.ro, vom putea prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal (adresa de IP, data şi ora accesării) în scopul monitorizării traficului şi pentru a îmbunătăţi conţinutul informativ al paginii noastre de internet.

În acest caz, temeiul legal al prelucrării datelor dumenavoastră cu caracter personal este consimţământul dumneavoastră exprimat cu ocazia accesării paginii noastre de internet.

Pentru realizarea acestor obiective putem utiliza module de tip cookie, detaliate prin Politica noastră de cookies.

6. Atunci când sunteţi participant la un eveniment organizat de P&A, vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal (numele, imaginea foto/video și alte date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră în mod direct sau de către organizatorul evenimentului) în scopul organizării evenimentului, precum şi pentru popularizarea acestuia.

În cazul prelucrării datelor cu caracter personal în scopul organizării evenimentului, temeiul legal al prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal este interesul nostru legitim de a organiza evenimentul și de a crește gradul de conștientizare asupra modificărilor legislative intervenite, a jurisprudenței și a practicii, conform domeniului nostru de activitate.

În cazul prelucrării datelor cu caracter personal în scopul popularizării evenimentului, temeiul legal al prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal este consimţământul exprimat prin participarea la eveniment după ce aţi fost informat cu privire la acest scop al prelucrării.

7. În calitate de colaborator sau furnizor de servicii persoană fizică P&A prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal (numele, datele de identificare fiscală, pregătirea profesională, experienţa profesională) în scopul executării contractului încheiat cu dumneavoastră, precum și atunci când ne solicitaţi să facem anumite demersuri înainte de încheierea unui astfel de contract.

În aceste situaţii, temeiul legal al prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesitatea executării contractului încheiat cu dumneavoastră, acest temei acoperind şi demersurile efectuate, la cererea dumneavoastră, anterior încheierii acestui contract.

P&A are obligaţia de a respecta obligaţiile impuse prin normele legale ce reglementează profesia de avocat, precum şi alte obligaţii legale (de exemeplu, obligaţia de raportare către autorităţile fiscale).

În acest caz, temeiul legal al prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesitatea îndeplinirii unei obligaţii legale.

8. În cazul în care acţionaţi în calitate de reprezentant legal, împuternicit sau persoană de contact pentru un colaborator sau furnizor de servicii entitate juridică P&A prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal relevante (numele, datele de contact, poziţie sau funcţie deţinută în cadrul entităţii juridice în numele sau pentru care acţionaţi) în scopul iniţierii sau executării contractului cu entitatea persoană juridică pentru care sau în numele căreia acţionaţi.

Temeiul legal al prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, în acest caz, este interesul legitim de a iniţia sau desfăşura relaţiile contractuale cu colaboratorii sau furnizorii noștri entităţi juridice.

P&A are obligaţia de a respecta obligaţiile impuse prin normele legale ce reglementează profesia de avocat, precum şi alte obligaţii legale (de exemeplu, obligaţia de raportare către autorităţile fiscale sau obligațiile în materie financiar contabilă).

Temeiul legal al prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest caz este necesitatea îndeplinirii unei obligaţii legale.

9. În cazul în care datele dumneavoastră ne sunt furnizate de către un client sau un potențial client la P&A, vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal (numele, precum și alte date cu caracter personal pe care ni le furnizează clientul/potențialul client sau pe care le accesăm din surse publice) în scopul pregătirii și furnizării serviciilor solicitate.În acest caz, temeiul de prelucrare adatelor este interesul legitim de furnizare a serviciilor noastre, conform domeniului nostru de activitate.

10. În plus, vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul satisfacerii unor interese legitime ale noastre, respectiv:exercitarea şi apărarea drepturilor noastre, inclusiv în faţa autorităţilor publice;evaluarea şi îmbunătăţirea serviciilor noastre juridice.

Divulgarea datelor dumneavoastră cu caracter personal către terți

Ca regulă, datele dumneavoastră cu caracter personal nu vor fi divulgate, însă în situaţii temeinic justificate, P&A poate dezvălui aceste date către terţi, respectiv către: instanţe judecătoreşti sau arbitrale şi/sau alte autorităţi publice; alţi avocaţi, specialişti din domeniul juridic, consultanţi şi/sau experţi implicaţi în cauzele pe care le gestionăm pentru dumneavoastră; terţe părţi indicate expres de dumneavoastră; în contextul organizării de evenimente de către sau cu implicarea P&A putem să divulgăm imagini foto/video prin publicarea lor pe site-ul nostru, sau pe platforme sociale precum LinkedIn, YouTube, Facebook sau TikTok; în contextul organizării de evenimente de către sau cu implicarea P&A putem să transmitem imagini foto/video către participanții la evenimente, persoane care s-au înscris la evenimente, dar care nu au mai putut participa, organizații profesionale, parteneri contractuali sau împuterniciți ai P&A cu care colaborăm în organizarea respectivelor evenimente; furnizorii noştri de servicii (de exemplu, furnizorii de servicii de traducere, servicii de asigurare, servicii IT).

De asemenea, ca regulă, nu vom transfera datele dumneavoastră cu caracter personal în afara Spaţiului Economic European, însă cu titlu de excepție, transferul datelor dumneavoastră cu caracter personal în afara Spaţiului Economic European se va face doar cu aplicarea unor măsuri de protecţie adecvate conform prevederilor legale specifice în materia protecţiei datelor cu caracter personal şi cu informarea dumneavoastră corespunzătoare.

Drepturile dumneavoastră privind datele cu caracter personal

În anumite circumstanțe, dumneavoastră aveți anumite drepturi conform legislației de protecție a datelor cu caracter personal, respectiv:
dreptul de a solicita accesul la informațiile dumneavoastră personale (cunoscut ca dreptul de acces) și de a solicita anumite informații în legătură cu prelucrarea lor;
dreptul de a solicita rectificarea informațiilor dumneavoastră personale;
dreptul de a cere ștergerea informațiilor dumneavoastră personale;
dreptul de a cere limitarea prelucrării datelor dumneavoastră personale;
dreptul de a vă opune la prelucrarea datelor dumneavoastră personale;
dreptul la portabilitatea datelor.

Pentru exercitarea acestor drepturi și pentru a obține mai multe informații cu privire la aceste drepturi, ne puteți transmite o solicitare scrisă în atenția noastră, în calitate de operator de date:
prin poştă, la adresa din Splaiul Unirii nr. 223, etajul 3, Sector 3, Bucureşti, România;
prin email, la adresa: secretariat@piperea.ro

De asemenea, aveți dreptul de formula o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, având sediul la adresa B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, sector 1, București, 010336, România.

Durata prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal

P&A păstrează datele dumneavoastră cu caracter personal pe întreaga durată a contractului de asistenţă juridică încheiat cu dumneavoastră, precum și după încetarea contractului conform obligațiilor legale care ne revin și în concordanță cu politicile noastre interne.

În cazul în care datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate în temeiul consimţământului dumneavoastră, prelucrarea va continua până la retragerea consimţământului, cu excepţia situaţiei în care există motive legitime care justifică prelucrarea în continuare a datelor de către noi (inclusiv o obligaţie legală în acest sens) sau dacă ne sunt necesare în vederea constatării, exercitării sau apărării unui drept în instanţă.

În cazul în care datele nu sunt colectate în contextul unui contract de asistență juridică, aceste date vor fi păstrate atât timp cât va fi necesar pentru a îndeplini scopul prelucrării datelor (de exemplu: 75 de ani pentru datele incluse în dosarul de personal; 10 ani pentru datele candidaților neselectați care au aplicat pentru o poziție de avocat colaborator sau în cadrul unui stagiu de practică, respectiv 1 an pentru datele altor candidați; 3 ani pentru documentarea modului de desfășurare a unor procese de recrutare; 3 ani pentru imaginile foto / video înregistrate în contextul unui eveniment organizat de sau cu implicarea P&A).

În toate situaţiile, P&A păstrează datele dumneavoastră cu caracter personal atât timp cât va fi necesar pentru a îndeplini scopul prelucrării acestor date.

Securitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal

P&A a implementat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a vă proteja datele cu caracter personal aflate în posesia sau sub controlul nostru, în vederea prevenirii, accesării, colectării, utilizării, divulgării, copierii, modificării sau ştergerii neautorizate, precum şi a altor riscuri similare.

Prezenta Politică a fost actualizată la data de 20 iulie 2023.

1. place your question here?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

2. place your question here?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

3. place your question here?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

4. place your question here?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

5. place your question here?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

6. place your question here?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

7. place your question here?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

8. place your question here?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

9. place your question here?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

10. place your question here?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Need Free Legal Consultation?

We are open Monday to Friday from 9 am to 5 pm.

Acest site web utilizează cookie-uri

Acest site utilizează cookie-uri pentru a vă oferi cea mai bună experiență online. Prin continuarea utilizării acestui site, sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați Politica de cookies.