SCA Piperea si Asociatii | Echipa

Echipa

Alexandru Dimitriu

Partener

Partener în cadrul SCA „Piperea & Asocia?ii” este avocat în Baroul Bucure?ti din anul 2007.

Licen?iat al Academiei de Studii Economice Bucure?ti – Facultatea de Rela?ii Economice Interna?ionale ?i al Facult??ii de Drept din cadrul Universit??ii Nicolae Titulescu, este un avocat plendant redutabil în litigii & arbitraj ?i de?ine o vast? activitate editorial?.

În perioada 2007-2008, Alexandru Dimitriu ?i-a consolidat cuno?tintele ?i aptitudinile în cadrul Institutului Na?ional de Preg?tire ?i Perfec?ionare a Avoca?ilor.

În perioada 2009-2010 a urmat cursurile de Master în Dreptul Afacerilor – Universitatea Bucure?ti.

În perioada 2010-2015 urmeaz? cursurile ?colii doctorale din cadrul Universit??ii Bucure?ti, specialitatea Dreptul Afacerilor. Ob?ine titlul de Doctor în drept – calificativul excelent (summa cum laude) cu tema Tema: Recuperarea crean?elor prin procedura insolven?ei.

 

 

C?r?i publicate

•    autor al lucr?rii „Codul comercial adnotat”, Editura C.H. Beck, Bucure?ti, 2009

•    coautor al lucr?rii „Noul Cod civil. Note. Corela?ii. Explica?ii”, Editura C.H. Beck, Bucure?ti, 2011

•    coautor al lucr?rii „Noul Cod de procedur? civil?. Note. Corela?ii. Explica?ii”, Editura C.H. Beck, Bucure?ti, 2012

•    autor al lucr?rii „Cererea de deschidere a procedurii insolventei in Noul Cod al insolventei”, Editura CH Beck Bucure?ti, 2014;

•    autor al lucr?rii „Recuperarea crean?elor prin procedura insolven?ei”, Editura CH Beck, Bucure?ti, 2015

•    coautor al lucr?rii „Cartea de excep?ii în procedura civil?”, Editura CH Beck, Bucure?ti, 2016

•    coautor al lucr?rii „Codul insolven?ei. Note. Corela?ii. Explica?ii” Editura CH Beck, Bucure?ti 2017

 

Articole publicate în revistele de specialitate

•    Monitorul Oficial Adnotat – OUG nr. 102/2008 – ap?rut în Curierul Judiciar nr. 10/2008

•    Monitorul Oficial Adnotat – DCC nr. 1055/2008 – ap?rut în Curierul Judiciar nr. 11/2008

•    „Are CSM atributul legifer?rii?” – ap?rut în Curierul Judiciar nr. 11/2008

•    Monitorul Oficial Adnotat – OUG nr. 212/2008 – ap?rut în Curierul Judiciar nr. 1/2009

•    Monitorul Oficial Adnotat – Legea nr. 1/2009 – ap?rut în Curierul Judiciar nr. 3/2009

•    Monitorul Oficial Adnotat – OUG nr. 19/2009 – ap?rut în Curierul Judiciar nr. 4/2009

•    Monitorul Oficial Adnotat – DCC nr. 303/2009 – ap?rut în Curierul Judiciar nr. 5/2009

•    Monitorul Oficial Adnotat – OUG nr. 42/2009 – ap?rut în Curierul Judiciar nr. 6/2009

•    „Declararea st?rii de insolvabilitate a debitorilor persoane fizice sau juridice, conform prevederilor art. 176 C.proc.fisc. ?i ale Ordinului nr. 539/2009” – ap?rut în Curierul Fiscal nr. 6/2009

•     Monitorul Oficial Adnotat – Legea nr. 276/2009 – ap?rut în Curierul Judiciar nr. 7/2009

•   Bucure?ti, Decizia nr. 1706A/10.12.2008, „Ac?iune în constatarea dreptului de proprietate asupra unui teren cu toate p?r?ile persoane fizice. Comercialitate?!” – ap?rut în Curierul Judiciar nr. 7/2009;

•    Monitorul Oficial Adnotat – Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedura civil? – ap?rut în Curierul Judiciar nr. 7/2010

•    „Dreptul la ap?rare vs. Dreptul la un proces echitabil într-un termen optim ?i previzibil în Noul Cod de procedur? civil?”, ap?rut în Curierul Judiciar nr. 9/2012

•    Autor al articolului „Ce trebuie s? con?in? cererea de chemare în judecat? pentru a trece peste procedura de verificare de la art. 200 NCPC?” ap?rut în Curierul Judiciar nr. 2/2013

•    „Garan?iile creditorilor în procedura insolven?ei în obscuritatea noului Cod civil” ap?rut în Curierul Judiciar nr. 6/2013

•   „Încuno?tin?area telefonic? cu privire la termenul de judecat? în reglementarea NCPC. Divergen?e doctrinare”, ap?rut în Curierul Judiciar nr. 7/2013

•    „Divizarea ?i fuziunea ca modalit??i de reorganizare”, ap?rut în Curierul Judiciar nr. 7/2014

•    „Ac?iunea în anularea actelor frauduloase – aspecte inedite”, ap?rut în Curierul judiciar nr. 7/2015

•    „Aspecte inedite cu privire la reorganizarea judiciar?”, ap?rut în Curierul judiciar nr. 8/2016

•    „Cererea creditorului de deschidere a procedurii insolventei – raport contractual ce are ata?at o clauz? compromisorie” ap?rut în Curierul judiciar nr. 7/2017

 

Participarea la conferin?e

•    Participare la conferin?a „Dreptul afacerilor 2017”, organizat? de Facultatea de Drept din cadrul Universit??ii Bucure?ti, în colaborare cu SCA „Piperea ?i Asocia?ii, în calitate de lector, cu tema Cererea creditorului de deschidere a procedurii insolventei – raport contractual ce are ata?at o clauz? compromisorie

•    Participare la conferin?a „Dreptul afacerilor 2016”, organizat? de Facultatea de Drept din cadrul Universit??ii Bucure?ti, în colaborare cu SCA „Piperea ?i Asocia?ii, în calitate de lector, cu tema Aspecte inedite cu privire la reorganizarea judiciar?

•    Participare seminar organizat de INM cu titlul „Mecanisme ?i func?iuni în procedura insolventei” în data de 29 mai 2015, la sediul Tribunalului Dâmbovi?a, în calitate de lector, cu tema Lichidarea si distribuirea sumelor rezultate din lichidare

•    Participare la conferin?a „Dreptul afacerilor 2015”, organizat? de Facultatea de Drept din cadrul Universit??ii Bucure?ti, în colaborare cu SCA „Piperea ?i Asocia?ii, în calitate de lector, cu tema Ac?iunea în anularea actelor frauduloase – aspecte inedite

•    Participare conferin?a interna?ional? bienal? Craiova 20-21 martie 2015 „Sistemul juridic între stabilitate ?i reform?”, cu prezentarea studiului Condi?iile formul?rii ac?iunii în anulare a actelor frauduloase în temeiul Legii nr. 85/2014

•    Participare la Programul de preg?tire profesional? organizat de UNPIR filiala Bihor 28 noiembrie 2014, în calitate de lector, cu tema Cererea de deschidere a procedurii insolven?ei – scopul; abuzul de drept; elemente de noutate

•    Participare la Programul de preg?tire profesional? organizat de UNPIR filiala Bihor 29 noiembrie 2014, în calitate de lector, cu tema Condi?iile formul?rii ac?iunii în anularea actelor frauduloase – aspecte practice

•    Participare curs preg?tire profesionala Institutul Na?ional de Preg?tire a Practicienilor în insolven??, în calitate de lector în cadrul SEMINARULUI ÎN DIRECT: Divizarea ?i fuziunea ca modalit??i de reorganizare judiciar? în data de 17.06.2014

•    Participare la Programul de preg?tire profesional? organizat de UNPIR filiala Bihor 12-14 iunie 2014, în calitate de lector, cu tema Divizarea ?i fuziunea ca modalit??i de reorganizare

•    Participare la conferin?a interna?ional? „Dreptul afacerilor 2014”, organizat? de Facultatea de Drept din cadrul Uni versit??ii Bucure?ti, în colaborare cu SCA „Piperea ?i Asocia?ii, în calitate de lector, cu tema Divizarea ?i fuziunea ca moda lit??i de reorganizare

•    Participarea, în calitate de lector, la seminarul „Insolven?a administra?iilor publice locale”, ce a avut loc la Buz?u în data de 11 octombrie 2013, cu tema Atragerea r?spunderii persoanelor care au contribuit la insolventa UAT ?i anularea actelor frauduloase

•    Participare la conferin?a „Dreptul afacerilor 2013”, organizat? de Facultatea de Drept din cadrul Universit??ii Bucure?ti, în colaborare cu SCA „Piperea ?i Asocia?ii, în calitate de lector, cu tema Garan?iile creditorilor în procedura insolven?ei în obscuritatea noului Cod civil

•    Participare la seminarul „Noul Cod de procedur? civil? – în?elegere ?i aplicare”, organizat de Avocatnet.ro, în data de 21 martie 2013, în calitate de lector, cu tema Nulitatea actelor de procedura si termenele procedurale în Noul Cod de procedur? civil?

•    Participare la seminarul „Noul Cod de procedur? civil?. Ce aduce nou pentru companii ?i pentru profesioni?tii din domeniu. Aspecte practice”, organizat de Editura C.H. Beck în parteneriat cu SCA „Piperea ?i Asocia?ii”, în data de 15 februarie 2013, în calitate de lector, cu tema Procedura de judecat? conform Noului Cod de procedur? civil?

•    Participare la conferin?a „Dreptul afacerilor 2012. Lec?iile crizei: adaptabilitate ?i inova?ie”, organizat? de Facultatea de Drept din cadrul Universit??ii Bucure?ti, în colaborare cu SCA „Piperea ?i Asocia?ii

•    Participare la conferin?a „Dreptul afacerilor 2011. Abuzul de putere economic? în criz?. R?spunsurile dreptului”, organizat? de Facultatea de Drept din cadrul Universit??ii Bucure?ti, în colaborare cu SCA „Piperea ?i Asocia?ii”

•    Participare la conferin?a „Dreptul Afacerilor 2010. Integrarea dreptului comercial în Codul Civil”, organizat? de Facultatea de Drept din cadrul Universit??ii Bucure?ti, în colaborare cu SCA „Piperea ?i Asocia?ii”

•    Participare la conferin?a „Noul Cod Civil român organizat? de Uniunea Na?ional? a Practicienilor în Insolven?? din România, august 2011, Constan?a, în calitate de lector, cu tema Garan?iile reale în Noul Cod civil

•    Participare la conferin?a „Societ??ile comerciale la interferen?a dreptului na?ional, dreptului Uniunii Europene ?i a practicii judiciare. Impactul noului Cod Civil” organizat? de Camera de Comer? ?i Industrii Constan?a, 18 iunie 2011, Constan?a, în calitate de lector, cu tema Ac?iunea în anularea a actelor frauduloase în procedura insolven?ei

Buy Norflex
Buy Maxalt Online
Topamax
Buy Arcoxia without Prescription